START    O AUTORZE    BIBLIOGRAFIA    BLOG    KONTAKT
BIBLIOGRAFIA

Powieści:

 1. Uśpione archiwum (Yggdrasill cz. I) — RUNA, czerwiec 2003
 2. Kosmiczne ziarna (Yggdrasill cz. II) — RUNA, październik 2004
 3. Mosty Wszechzieleni (Yggdrasill, część III) — RUNA, marzec 2010

Opowiadania:

 1. Podarek — NOWA FANTASTYKA, grudzień 2003 (wydanie specjalne)
 2. Nafciarze — SCIENCE FICTION, styczeń 2004
 3. Byłem Robotem Jej Królewskiej Mości — SCIENCE FICTION, październik 2004
 4. Zawód: Prometeusz — NOWA FANTASTYKA, zima 2004 (wydanie specjalne)
 5. Netherlanden — POLTERGEIST, marzec 2010
 6. Szkice z gwiazdami w tle — POLTERGEIST, kwiecień 2010
 7. Zakres widzialny — w antologii "Głos Lema" — POWERGRAPH, październik 2011
 8. Falstart — NOWA FANTASTYKA 3/2014

(część opowiadań dostępna na FantastkaPolska.pl)

Artykuły:

 1. Marny szpinak na lodzie czyli o problemach kosmicznej bioinżynierii — FAHRENHEIT nr XXX, wrzesień 2003
 2. Powieści, które "już były" — CREATIO FANTASTICA XXXI
 3. Samotność wielokomórkowca — NOWA FANTASTYKA 4/2012
 4. Różni jak klony — NOWA FANTASTYKA 6/2012
 5. Mutantastyczni — NOWA FANTASTYKA 8/2012
 6. Nauka kontra fantastyka — stan gry — NOWA FANTASTYKA 10/2012
 7. SF, kłamstwa i faceci w fartuchach — NOWA FANTASTYKA 12/2012
 8. Darwin w wielkim mieście — NOWA FANTASTYKA 2/2013
 9. Życie — zestaw do samodzielnego montażu — NOWA FANTASTYKA 4/2013
 10. Dzieci doktora Granta — NOWA FANTASTYKA 6/2013
 11. O powstawaniu (mechanicznych) gatunków — NOWA FANTASTYKA 8/2013
 12. Człowiek na kosmicznym rozdrożu — NOWA FANTASTYKA 10/2013
 13. Rozum za miliard — NOWA FANTASTYKA 12/2013
 14. Czerń zieleni — NOWA FANTASTYKA 2/2014
 15. Operacja "Wieczność" — NOWA FANTASTYKA 4/2014
 16. Kto kontroluje kontrolujących? — NOWA FANTASTYKA 6/2014
 17. Science fiction w aureoli — NOWA FANTASTYKA 10/2014
 18. Wszystkie stworzenia mądre i głupie — NOWA FANTASTYKA 12/2014
 19. Konfabuluję, więc jestem — NOWA FANTASTYKA 2/2015
 20. Galileusz na krawędzi — NOWA FANTASTYKA 4/2015
 21. Król węgiel i inni — NOWA FANTASTYKA 6/2015

(część tekstów dostępna na blogu)

INNE

FALSTART — opowiadanie (kry­mi­nał SF), które uka­zało się w czaso­piś­mie Nowa Fan­ta­styka w marcu 2014 r.

Fragment numeru

1980 K

"1980 K"

Niedokończona powieść z pogranicza hard SF i lab-lit (laboratory literature).

Adam Reichert, młody i zdol­ny nauko­wiec z am­­bi­­cja­mi, dos­taje nie­ocze­ki­wa­ną pro­po­zy­cję ob­ję­­cia kie­­row­nic­twa zes­po­łu ba­­daw­­cze­­go w ra­mach in­­ter­­dys­­cy­­pli­­nar­­ne­­go pro­jek­tu SEMP. Pra­ca za­­po­­wia­­da się mo­­no­­ton­­nie i z nauko­­we­­go punk­­tu wi­­dze­­nia ma­­ło cie­­ka­­wie, jed­­nak po­­ku­­sa kie­­ro­­wa­­nia włas­­ną gru­­pą oka­­zu­­je się sil­­niej­­sza. Pew­­ne­­go dnia la­­bo­­ra­­to­­ryj­­ną ru­­ty­­nę prze­­ry­­wa te­­le­­fon od przy­­ja­­cie­­la, Grega She­­par­­da, który na­­ma­­wia go na kil­ku­­dnio­wy wspól­ny wy­jazd na Mont­serrat. Tam o­po­­wia­­da Ada­­mowi o nie­­pub­­li­­ko­­wa­­nych wy­­ni­­kach ba­­dań nie­z­na­­nych or­­ga­­niz­­mów ży­­ją­­cych w wy­­jąt­­ko­­wo eks­­tre­­mal­­nych wa­­run­­kach. Tak eks­­tre­­mal­nych, że Reichert z miejs­ca od­rzu­ca za­pre­zen­to­wa­ną przez przy­ja­cie­la hi­po­te­zę ja­ko cał­ko­wi­cie sprzecz­ną z pa­­ra­­dyg­­ma­­tem, wręcz pseu­­do­­na­uko­­wą.

Po kłótni z Gre­giem opusz­cza wys­pę, jed­nak­że gdy kil­ka mie­się­cy póź­niej pod­­czas ro­bie­­nia po­rząd­­ków w la­bo­­ra­to­rium wpa­da mu w rę­ce dziw­nie wy­glą­­da­­ją­ca szal­ka Petrie­go, przy­cho­dzi mu na myśl, że w fan­­tas­tycz­nej opo­wieś­ci She­par­da mo­że jed­nak być coś, czym warto się zainte­re­sować.

Fragment powieści: EPUB, MOBI