START    O AUTORZE    BIBLIOGRAFIA    BLOG    KONTAKT
YGGDRASILL
Uśpione archiwumKosmiczne ziarnaMosty wszechzieleni

YGGDRASILL — powieść z gatunku hard SF w trzech częś­ciach: Uśpione archiwum, Kosmiczne ziarna, Mosty wszechzieleni, o której można w recenzjach przeczytać:

Pisany na przestrzeni ponad siedmiu lat Yggdrasill to nie tyl­ko wyś­mie­ni­ty (i ro­dzi­my!) cykl hard SF, ale tak­że za­pis ewo­lu­cji twór­czej Waw­rzyń­ca Pod­rzuc­kie­go, której ostat­nie sta­dium, czy­li Mos­ty wszech­zie­le­ni, to po­wieść ze wszech miar dos­ko­na­ła. Za­częło się od Uśpio­ne­go ar­chi­wum, czy­li mie­szan­ki twar­dej fan­tas­tyki nauko­wej i po­wieś­ci przy­go­do­wej, z na­cis­kiem na tę dru­gą. (...) Czytaj dalej »

Marcin Zwierzchowski, POLTERGEIST

Finał „Yggdrasill” nie ma w sobie nic wyświechtanego i okle­pa­ne­go. Wy­da­rze­nia spa­da­ją na bo­ha­te­rów i, co za tym idzie, na czy­tel­ni­ka, jak grom z jas­ne­go nie­ba. Książ­ka po pro­stu wgnia­ta w fo­tel, po­zos­ta­wia­jąc w gło­wie la­wi­nę myś­li i wąt­pli­woś­ci. Poś­ród na­ras­ta­ją­ce­go chao­su ro­dzą się fun­da­men­tal­ne py­ta­nia. Czym jest czło­wie­czeń­stwo? Czy czło­wiek mo­że zos­tać spro­wa­dzo­ny do ciągu zer i je­dy­nek? Czy jesteś­my w sta­nie sta­wić czo­ła wiecz­noś­ci? A mo­że to właś­nie śmierć i jej nie­uchron­ność czy­ni z nas ludzi? (...) Czytaj dalej »

Barbara Wyrowińska, QFANT

Więcej o YGGDRASILL »

SCIENCE w FICTION

SCIENCE w FICTION to cykl arty­ku­łów, które od kwietnia 2012 r. do czerwca 2015 r. uka­zywały się co dwa mie­sią­ce w cza­so­piś­mie Nowa Fan­ta­styka. W arty­ku­łach tych Waw­rzy­niec Pod­rzucki sta­rał się przyj­rzeć naj­bar­dziej po­pu­lar­nym te­ma­tom wy­ko­rzysty­wa­nym w li­te­ra­tu­rze SF, ta­kim jak m. in. ży­cie po­za­ziem­skie, bio­lo­gia syn­te­tycz­na, in­ży­nie­ria ge­ne­tycz­na, ewo­lu­cja i "de­ewo­lu­cja", wskrze­sza­nie wy­mar­łych ga­tun­ków, dłu­go­wiecz­ność, czy tran­sfer świa­domości.

Artykuły w cyklu:

 • Samotność wielokomórkowca
 • Różni jak klony
 • Mutantastyczni
 • Nauka kontra fantastyka
 • SF, kłamstwa i faceci w fartuchach
 • Darwin w wielkim mieście
 • Życie - zestaw do samodzielnego montażu
 • Dzieci doktora Granta
 • O powstawaniu (mechanicznych) gatunków
 • Człowiek na kosmicznym rozdrożu
 • Rozum za miliard
 • Czerń zieleni
 • Operacja "Wieczność"
 • Kto kontroluje kontrolujących?
 • Science fiction w aureoli
 • Wszystkie stworzenia mądre i głupie
 • Konfabuluję, więc jestem
 • Galileusz na krawędzi
 • Król węgiel i inni

(część tekstów dostępna na blogu)

INNE

FALSTART — opowiadanie (kry­mi­nał SF), które uka­zało się w czaso­piś­mie Nowa Fan­ta­styka w marcu 2014 r.

Fragment numeru

1980 K

"1980 K"

Niedokończona powieść z pogranicza hard SF i lab-lit (laboratory literature).

Adam Reichert, młody i zdol­ny nauko­wiec z am­­bi­­cja­mi, dos­taje nie­ocze­ki­wa­ną pro­po­zy­cję ob­ję­­cia kie­­row­nic­twa zes­po­łu ba­­daw­­cze­­go w ra­mach in­­ter­­dys­­cy­­pli­­nar­­ne­­go pro­jek­tu SEMP. Pra­ca za­­po­­wia­­da się mo­­no­­ton­­nie i z nauko­­we­­go punk­­tu wi­­dze­­nia ma­­ło cie­­ka­­wie, jed­­nak po­­ku­­sa kie­­ro­­wa­­nia włas­­ną gru­­pą oka­­zu­­je się sil­­niej­­sza. Pew­­ne­­go dnia la­­bo­­ra­­to­­ryj­­ną ru­­ty­­nę prze­­ry­­wa te­­le­­fon od przy­­ja­­cie­­la, Grega She­­par­­da, który na­­ma­­wia go na kil­ku­­dnio­wy wspól­ny wy­jazd na Mont­serrat. Tam o­po­­wia­­da Ada­­mowi o nie­­pub­­li­­ko­­wa­­nych wy­­ni­­kach ba­­dań nie­z­na­­nych or­­ga­­niz­­mów ży­­ją­­cych w wy­­jąt­­ko­­wo eks­­tre­­mal­­nych wa­­run­­kach. Tak eks­­tre­­mal­nych, że Reichert z miejs­ca od­rzu­ca za­pre­zen­to­wa­ną przez przy­ja­cie­la hi­po­te­zę ja­ko cał­ko­wi­cie sprzecz­ną z pa­­ra­­dyg­­ma­­tem, wręcz pseu­­do­­na­uko­­wą.

Po kłótni z Gre­giem opusz­cza wys­pę, jed­nak­że gdy kil­ka mie­się­cy póź­niej pod­­czas ro­bie­­nia po­rząd­­ków w la­bo­­ra­to­rium wpa­da mu w rę­ce dziw­nie wy­glą­­da­­ją­ca szal­ka Petrie­go, przy­cho­dzi mu na myśl, że w fan­­tas­tycz­nej opo­wieś­ci She­par­da mo­że jed­nak być coś, czym warto się zainte­re­sować.

Fragment powieści: EPUB, MOBI